Algemene Voorwaarden Pictoshop

Pictoshop
Juffer Marthastraat 13
9989 EG Warffum
gevestigd en kantoor houdend in Warffum

Bestelling
U kunt uw artikelen bestellen via onze website; www.pictoshop.nl maar u kunt ook uw bestelling mailen naar info@pictoshop.nl
U heeft 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beslissen of u het bestelde artikel wilt behouden of aan Pictoshop wenst terug te sturen.
De verzendkosten blijven voor uw rekening, tenzij uw bestelling niet correct werd uitgevoerd door een fout van Pictoshop.

Totstandkoming overeenkomst
Na afloop van de zichttermijn van 14 dagen is de koop definitief tot stand gekomen en bent u het aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten) voor het gekochte artikel aan Pictoshop verschuldigd. Pictoshop behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren (bijvoorbeeld in het geval dat u een eerdere bestelling nog niet aan Pictoshop heeft betaald). Pictoshop zal een dergelijke beslissing motiveren, indien u daar schriftelijk om heeft verzocht. Elke bestelling wordt door Pictoshop getoetst, waarna Pictoshop beslist onder welke condities al dan niet geleverd zal worden. Daarbij gebruikt Pictoshop haar eigen gegevens of doet Pictoshop een beroep op een erkend informatiebureau.

Beschikbaarheid, verzendkosten en levering
In het geval dat een artikel niet beschikbaar is, kan Pictoshop u een vervangend artikel zenden van gelijke of betere kwaliteit, voor dezelfde of een lagere prijs.
Als dit vervangende artikel u niet bevalt, kunt u het artikel uiteraard terugsturen. Neem in dit geval contact op met Pictoshop door te bellen naar het telefoonnummer 0595-422798.
Ook hier geldt de zichttermijn van 14 dagen.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van uw zending en of uw keuze van vervoerder.

Uw bestelling wordt bij u bezorgd met PostNL of DHL.
De meeste producten zijn op voorraad. Wat inhoudt dat u meestal binnen 3 werkdagen uw producten in huis zult hebben.
Sommige producten zijn niet altijd op voorraad en dan kan het wat langer duren voordat uw bestelling (geheel) wordt uitgeleverd. Dit is dan meestal tussen de 5 en 7 werkdagen.
Pictoshop zal zich zo goed als mogelijk inspannen om voornoemde leveringstermijn te realiseren, doch kan dit niet garanderen.
Alle bestelde artikelen zullen worden geleverd, zolang de voorraad strekt.
Pictoshop is niet aansprakelijk voor fouten die u heeft gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.

Bijzondere bezorgservice (voor sommige artikelen)
Artikelen met de indicatie “bijzondere bezorgservice” worden door een expediteur bij u afgeleverd. In elk geval worden zij apart van alle overige artikelen geleverd.

Betaling

Door samen te werken met Mollie en Paypal, kunnen we u verschillende betaalmethoden bieden.

Voor betalingen in Nederland

iDeal, Creditcard, Paypal, Sofort Uberweisung, betaling vooruit, (voor bedrijven) op factuur

Voor betalingen in België

Mistercash, ING home Pay, KBC/CBC betaalknop, Belfius Paybutton, Creditcard, Paypal, Sofort Uberweisung, betaling vooruit, (voor bedrijven) op factuur

Voor betalingen in Duitsland

Betaling op factuur
Indien u per factuur wenst te betalen, zal een factuur per e-mail worden verzonden als de bestelling wordt verzonden. De betalingstermijn staat op de factuur vermeld. . Betaling op factuur is alleen mogelijk als u een geldig BTW nummer heeft opgegeven.

We kunnen u ook een iDeal betaallink sturen zodat u de factuur makkelijk kunt betalen. Hiervoor werken we samen met Mollie.com. Als u gebruik maakt van de betaallink, zal op uw bankafschrift komen te staan Mollie inzake Pictoshop

Niet tijdig betalen
Pictoshop doet haar uiterste best om producten op tijd bij u af te leveren, we vragen dan ook van u om de factuur op tijd te betalen.
Mocht dit niet lukken of u heeft de factuur over het hoofd gezien, neem dan even contact op dat we geen herinnering hoeven te sturen.
Horen we niks en de betaling blijft ook na een herinnering uit, zullen we de factuur uit handen geven.
Zodra de factuur uit handen wordt gegeven beroepen we ons op het recht om incassokosten te rekenen en volgens onderstaande tabel

  • Factuurbedrag Tot EUR 267  zal € 40,= incassokosten worden gerekend
  • Factuurbedrag tussen EUR 267 en EUR 2.500 zal 15% aan incassokosten worden berekend;
  • over de volgende EUR 2.500 zal 10% aan incassokosten worden berekend;
  • over de volgende EUR 5.000 zal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
  • over de volgende EUR 190.000 zal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
  • over het bedrag boven de EUR 200.000 zal 0,5% aan incassokosten worden berekend (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten).

Verder bent u de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd, zie: Wettelijke rente , te rekenen vanaf de vervaldatum van de rekening.
In geval van niet tijdige betaling worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Pictoshop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, immateriële schade en zuivere vermogensschade) en schade van derden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Pictoshop.

In het geval dat Pictoshop aansprakelijk is krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Pictoshop uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van door u geleden directe schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pictoshop is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. De eventueel door Pictoshop aan u verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Pictoshop in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Pictoshop. Onder Pictoshop zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

U vrijwaart Pictoshop tegen vorderingen van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Pictoshop heeft besteld, tenzij u aantoont dat Pictoshop voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

U bent gehouden de schade binnen twee maanden na ontdekking daarvan schriftelijk aan Pictoshop te melden. Indien u niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al uw rechten en aanspraken.

Garantie
Pictoshop geeft een jaar garantie op elk besteld artikel, te rekenen vanaf de datum van uw leveringsbon. Gedurende deze periode zal Pictoshop het gebrek kosteloos oplossen. In geval van aanspraak op de garantie is Pictoshop gerechtigd de gebreken te herstellen die bij een normaal gebruik zijn opgetreden, dan wel kan Pictoshop besluiten tot vervanging van het door u bestelde artikel. U kunt geen aanspraak maken op garantie als: het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud;de slijtage als normaal kan worden beschouwd; er veranderingen in of aan het bestelde artikel zijn aangebracht door derden; de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; u zelf niet voldoet aan uw verplichtingen (bijvoorbeeld tot betaling van de openstaande rekening aan Pictoshop).

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Pictoshop klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Pictoshop of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Pictoshop verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.
Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.
Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Onze privacy statement staat eveneens online.

Informatie op website en in catalogi
De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Pictoshop verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Pictoshop, toch een fout voordoen op onze website of in onze catalogi en mailings, dan is Pictoshop echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Alle rechtsverhoudingen tussen u en Pictoshop, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Pictoshop en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.